جزیره زبان منوچهرزاده|محصولات||بسته مکالمات تجاری تلفنی

بسته مکالمات تجاری تلفنیبسته مکالمات تجاری تلفنی

پیش نیاز: دوره ی ضروری
اگر برای خرید کالا یا معرفی خدمات خود به شرکت های خارجی دچار مشکل هستید!
اگر به فکر توسعه بازار خود به بازارهای بین‌المللی هستید!
اگر مسئول برقراری ارتباط با شرکت های خارجی هستید!
اگر یک بازاریاب هستید و می‌خواهید شرکت خود را به دنیا معرفی کنید.
اگر دوست دارید که با روش صحیح برقراری ارتباط با تلفن آشنا شوید!
می‌توانید این دوره ده جلسه ای را بگذرانید!
در این دوره با کلیه گرامر و ساختارهای مورد نیاز برای کلیه مکالمات تلفنی آشنا خواهید شد و بعد از این دوره می‌توانید از صحبت کردن با تلفن لذت ببرید. 

شماره پروانه نمایش: 063844-21625-8